Napouštění bazénu

Chcete-li napouštět bazén z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a mimo odběrovou špičku. Odběr předem oznamte na naši bezplatnou linku 800 167 427, kde vám také poradí, jak postupovat.

Pro vyhledání kontaktu na zavezení vašeho zahradního bazénu se obraťte na provoz dopravy (paní Postová, 581 299 136), který řeší dovoz pitné vody. S uvedenou pracovnicí se dohodnete na termínu a dalších podrobnostech. Počítejte ale s tím, že cisterna s vodou nemusí vyjíždět přímo z místa nebo blízkého okolí vaší nemovitosti. Dovoz vody do bazénu tak bude dražší o počet najetých kilometrů.

Nesprávný postup při napouštění bazénů může způsobit problémy nejen majitelům bazénu, ale také sousedům. Při rychlé změně tlaku a vysoké rychlosti proudění vody se mohou z vodovodního potrubí uvolnit sedimenty. To se projeví zákalem vody nejen v místě odběru, ale i jeho okolí.

Nejčastější dotazy

1. Na vašich webových stránkách i v jiných vodárenských materiálech se občas vyskytují zkratky, které neznám. Mohli byste mi v tomto nějak pomoci ?
2. Potřebuji udělat rozbor vody. Co pro to musím udělat?
3. Jakým způsobem mám odebrat vzorek vody?
4. Jakou mám tvrdost vody?
5. Proč je voda hnědě nebo rezavě zbarvená?
6. Proč má voda bílý zákal?
7. Do vodovodu se dodává voda ošetřená chlórem, není to škodlivé?
8. Nevyhovuje mi, že se po zahřátí vody tvoří tzv. kotelní kámen.
9. Mohu bez obav používat k pití pitnou vodu z kohoutku?
10. Co mám dělat, pokud mám podezření na změnu kvality pitné vody?
11. Co mám dělat, když mi teče rezavá teplá voda?
12. Jak nahlásit stav vodoměru?
13. Je povinností platit za srážkové vody?
14. Na daňovém dokladu jsem zjistil vysokou spotřebu na vodoměru?
15. Mohu žádat o odpočet stočného?
16. Jakým způsobem zavést, změnit nebo zrušit zálohové platby?
17. Jak mohu uhradit daňový doklad?
18. Máme problémy s platbou.
19. Jak postupovat při nabytí nemovitosti?

1. Odpověď: Ano, vodárenství používá zkratky, které jsou mnohdy oborové a nemusí být vždy všem na první pohled srozumitelné. Mezi nejčastěji používané zkratky patří:

AN – akumulační nádrž
ATS – automatická tlaková stanice
BSK – biologická spotřeba kyslíku
CVD, CD – centrální vodárenský dispečink ( zkráceně Centrální Dispečink)
ČOV – čistírna odpadních vod
ČS – čerpací stanice
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod
EN – ekonomický náměstek
EO – ekvivalentních obyvatel (při výpočtech kapacit na ČOV)
LOV – laboratoř odpadních vod
LPV – laboratoř pitných vod
NTP – nízké tlakové pásmo
OV – odpadní voda, někdy také oblastní vodovod
OOV – Ostravský oblastní vodovod
PD – projektová dokumentace
PV – pitná voda
RN – retenční nádrž
RŠ – redukční šachta
ŘS – řídicí systém
SV – skupinový vodovod
ÚV – úpravna vody
ÚN – usazovací nádrž
VDJ – vodojem
VTN – výrobně technický náměstek
VTP – vysoké tlakové pásmo
ZC – zákaznické centrum (zákaznické oddělení)

2. Potřebuji udělat rozbor vody. Co pro to musím udělat?
Viz Nabízené služby – laboratoř pitných vod

3. Jakým způsobem mám odebrat vzorek vody?
Viz Nabízené služby – laboratoř pitných vod

4. Jakou mám tvrdost vody?
To záleží na tom, z kterého zdroje odebíráte pitnou vodu.
Na našich stránkách je uvedena tvrdost vody pro jednotlivé zdroje. Zároveň je možno v části Jak tvrdá voda mi doma teče z kohoutku najít přiřazení všech zásobovaných obcí k jednotlivým zdrojům.

5. Proč je voda hnědě nebo rezavě zbarvená?
Jedná se o železo. Není to příjemné, ale lidské zdraví tímto není ohroženo. Pokud se ani po odpuštění situace neupraví, je třeba potrubí odkalit. V případě potřeby kontaktujte naši společnost prostřednictvím zákaznického centra, bezplatné zákaznické telefonní linky 800 167 427 nebo vyplňte elektronický formulář na našich webových stránkách.

6. Proč má voda bílý zákal?
Bílý zákal je tvořen rozpuštěným vzduchem, nejedná se o nic závadného. Vzduch se z vody uvolňuje např. vlivem proudění studené vody teplejšími rozvody v bytových domech nebo průtokem přes perlátory. Velké množství uvolněných bublinek způsobí mléčné zbarvení vody. Po napuštění do sklenice vzduch zpravidla za chvíli vyprchá a bílé zbarvení vody zmizí. Při trvalejších potížích je vhodné obrátit se na Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. prostřednictvím zákaznického centra, bezplatné zákaznické telefonní linky 800 167 427 nebo vyplnit elektronický formulář na našich webových stránkách.
Naši pracovníci prověří situaci a provedou odvzdušnění potrubí.

7. Do vodovodu se dodává voda ošetřená chlórem, není to škodlivé?
Není. Chlór se používá jako dezinfekční činidlo k zamezení pomnožení choroboplodných mikroorganismů ve vodovodním potrubí na cestě ke spotřebiteli. Zbytková koncentrace volného chlóru v pitné vodě u spotřebitele je velmi nízká, zdraví neškodná a je v souladu s požadavky platné legislativy. Vše navíc podléhá kontrole Krajské hygienické stanice.

8. Nevyhovuje mi, že se po zahřátí vody tvoří tzv. kotelní kámen.
Naše společnost dodává do vodovodu pitnou vodu. Z hlediska lidského zdraví je obsah minerálů v pitné vodě do určité míry nutný. Například tvrdost vody, která je definována jako suma vápníku a hořčíku, by se měla podle doporučení současné legislativy pohybovat v intervalu 2,00-3,5 mmol/l. Tento limit je určený ze zdravotního hlediska. Platná legislativa definuje i doporučené minimální koncentrace vápníku a hořčíku v pitné vodě (tzv. mezní hodnoty). Pokud se využívají „měkčí zdroje“, voda se ztvrzovat nemusí. Zároveň však nesmí být uměle změkčována během procesu výroby pitné vody pod tyto mezní hodnoty.. Demineralizovaná voda se pro pitné účely užívat nesmí.
Více informací – viz oddíl „Tvrdost vody“.
Při vysokých teplotách se kotelní kámen tvoří rychleji, proto je vhodné omezit ohřev teplé vody na 60 °C.
U domácích spotřebičů je nutno řídit se návodem výrobce spotřebiče. Podle pokynů výrobce je většinou možno použít přípravky na omezení tvorby vodního kamene.

9. Mohu bez obav používat k pití pitnou vodu z kohoutku?
Ano. Kvalita pitné vody je pečlivě hlídaná. Úplné rozbory pitné vody, které se provádějí přímo u spotřebitele, obsahují více než 100 sledovaných ukazatelů. Všechny ukazatele musí splňovat vyhláškou stanovené limity. Veškeré rozbory vzorků pitné vody odebraných z vodovodní sítě jsou ihned elektronicky zasílány ke kontrole na Krajskou hygienickou stanici. Ta v rámci pravidelného hygienického dozoru provádí rovněž vlastní kontroly.

10. Co mám dělat, pokud mám podezření na změnu kvality pitné vody?
Pokud voda vykazuje neobvyklou barvu, zákal, pach nebo chuť a ani po delším odpuštění se situace nemění, můžete zavolat v pracovní době na zákaznické centrum firmy Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., v kteroukoliv denní i noční dobu můžete zavolat na vodárenský dispečink (bezplatná zákaznická linka 800 167 427) nebo můžete vyplnit webový formulář pro komunikaci se zákaznickým centrem (Stížnosti). Po vyhodnocení situace rozhodnou pracovníci VaK Přerov, a.s. o způsobu řešení závady.

11. Co mám dělat, když mi teče rezavá teplá voda?
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zásobuje obyvatelstvo výlučně studenou pitnou vodou. Výrobou a distribucí teplé vody se zabývají jiné společnosti, zpravidla teplárny. Pokud Vám tedy teče rezavá teplá voda, je nutno se obrátit na ně. Pokud si nejste jisti, kdo Vám dodává teplou vodu ve vaší obci, obraťte se na váš magistrát nebo starostu.

12. Jak nahlásit stav vodoměru?

 • dle zák. č. 274/2001, § 17, odst. 2 je povinností odběratele zpřístupnit vodoměr mimo jiné pro odečet stavu - jedná se o období alespoň 1x ročně pro fyzickou kontrolu stavu na vodoměru
 • povinností odběratele je udržovat vodoměr včetně vodoměrné šachty v řádném stavu (čistota, nezatopená šachta, přístupnost apod.)
 • stav vodoměru se nahlašuje pouze v případě, že  nebyl proveden řádný odečet v termínu, při mimořádné fakturaci a dále může odběratel využít možnosti nahlášení stavu k  31.12 při změně ceny.

Stav vodoměru je možno nahlásit:

 • telefonicky – nutno uvést základní údaje ( jméno, adresa odběrného místa, stav na vodoměru, datum odečtu, zpětný kontakt)
 • e-mail - zaslání vyplněného tiskopisu
 • poštou – korespondenční lístek.

13. Je povinností platit za srážkové vody?

 • Povinnost platit za odvod srážkových vod do kanalizace je dána zák. č. 274/2001, § 20.
 • Tato povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.
 • V případě platby srážkové vody musí být tato skutečnost zaevidována ve smlouvě s odběratelem, včetně výpočtu zpoplatněných ploch.
 • Výpočet množství srážkových vod je prováděn jako součin plochy nemovitosti, koeficientu odtokového součinitele plochy a hodnoty dlouhodobého srážkového normálu v dané lokalitě.

Odtokové součinitele podle druhu plochy:

 1. zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy např. střechy budov, asfaltové a betonové povrchy
 2. lehce propustné zpevněné plochy např. nespárovaná dlažba, štěrkové povrchy
 3. plochy kryté vegetací.

14. Na daňovém dokladu jsem zjistil vysokou spotřebu na vodoměru?
Zjištěná situace může mít několik důvodů a ne vždy znamená chybné měření vodoměru:

 1. Odběratel by si měl zkontrolovat veškeré možnosti úniku vody v nemovitosti, především těsnění na vodovodních kohoutcích, WC splachovače, apod. Voda protečená přes měřidlo má charakter spotřebované vody a daňový doklad je nutno zaplatit.
 2. Na vodoměru není stav odpovídající daňovému dokladu. Pravděpodobně došlo k chybnému odečtu na měřidle. Zákaznické centrum (ZC) provede po dohodě s odběratelem kontrolní odečet na místě. Při zjištění rozdílného stavu na vodoměru je možno daňový doklad stornovat nebo dohodnout jiné řešení.
 3. Na vodoměru je stav odpovídající daňovému dokladu. Pokud má odběratel pochybnosti o správnosti měření, může dle zák. č. 274/2001 § 17, požádat o přezkoušení vodoměru.

Přezkoušení vodoměru :

 • Na základě zaslání vyplněného tiskopisu „Žádost o přezkoušení vodoměru“ zprostředkuje ZC uvedenou službu.
 • Veškeré podmínky přezkoušení včetně plateb jsou uvedeny na tiskopise.

Formulář
Žádost o přezkoušení vodoměru (pdf, doc)

15. Mohu žádat o odpočet stočného?

 • Odběratel má možnost odpočtu stočného, který je poskytován dle zák. č. 274/2001, § 19 , odst 7., při splnění podmínky „množství spotřebované vody bez vypouštění do kanalizace musí být prokazatelně větší než 30 m3 za rok“.
 • Jedná se o přímou spotřebu vody, formou zalévání zeleně, použití ve výrobě apod., prokazatelně spotřebovanou bez vypouštění do kanalizace
 • Pro jednání o snížení stočného je nutný osobní kontakt na ZC nebo na provozním oddělení vodovodů.

Množství spotřebované vody bez vypouštění do kanalizace je měřeno podružným vodoměrem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak, např. odborným výpočtem.

Spotřeba vody v bazénech není kvalifikována jako přímá spotřeba.

Osazení podružného vodoměru musí být konzultováno s provozním oddělením vodovodů, kdy dojde k odsouhlasení místa osazení, typu vodoměru, kalibrace apod.

Další užitečné informace můžete najít v pokynech pro závlahové vodoměry.

16. Jakým způsobem zavést, změnit nebo zrušit zálohové platby?

 • Nabízíme a upřednostňujeme možnost platby záloh formou SIPO. Další způsob je zřízení trvalého příkazu z účtu odběratele.
 • Zřízení a změny ( zvýšení , snížení částky záloh) formou SIPO provádíme automaticky hromadně za všechny odběratele.
 • Při zřízení je nutno nahlásit číslo SIPO a částku pro zálohy.
 • Při zřízení trvalého příkazu odběratelem je nutný telefonický dotaz v našem ZC na přidělení variabilního symbolu pro zálohové platby, aby došlo k řádnému zaúčtování zálohy. Společnost neručí za škodu způsobenou chybným zasláním záloh odběratele, nespárované zálohy budou vráceny na účet odběratele.
 • Všechny změny trvalého příkazu si odběratel provádí u své banky osobně.
 • Při telefonickém oznámení zálohy je nutno nahlásit požadované údaje dle formuláře „Zálohová platba“ a dále se seznámit s podmínkami pro zasílání přeplatků, které jsou součástí zmiňovaného formuláře.

Formulář
Zálohová platba (pdf, doc)

17. Jak mohu uhradit daňový doklad?

 • daňový doklad je možno uhradit poštovní poukázkou na poště nebo příkazem z banky odběratele.
 • při zadávání příkazu k úhradě z Vaší banky uveďte tyto důležité údaje:
  na účet: 2307831/0100
  variabilní symbol: číslo daňového dokladu

18. Máme problémy s platbou.

 • V případě mimořádných finančních potíží odběratele nabízí naše společnost možnost platby fakturované částky na splátky.
 • Při sestavování splátkového kalendáře se upřednostňuje osobní převzetí splátkového kalendáře a zaplacení první splátky na pokladně ZC, popř. zašleme odběrateli splátkový kalendář na vědomí.
 • Splátkový kalendář je možno poskytnout pouze dvě po sobě jdoucí fakturační období v maximálním počtu tří splátek, pokud nebylo dohodnuto jinak.

19. Jak postupovat při nabytí nemovitosti?

 • Přepis odběrného místa se provádí v souvislosti s koupí, prodejem, dědictvím nebo jiným nabytím.
 • V případě koupě přes RK doporučujeme informovat se na dluhy na odběrném místě v ZC.
 • Dle obchodních podmínek je povinností odběratele nahlásit změny do 7 kalendářních dnů.
 • Na základě změn bude následně sepsána nová odběratelská smlouva.
 • Původní majitel je povinen uhradit dofakturaci dle spotřeby uvedené na předávacím protokolu.
 • Upřednostňujeme osobní jednání na zákaznickém centru

Potřebné doklady

Právnická osoba

 • doklad vlastnictví ( výpis z KN, kupní sml., nájemní sml. v případě dlouhodobého podnájmu apod.)
 • odhlašovací a přihlašovací protokol
 • předávací protokol mezi kupujícím a prodávajícím
 • výpis z obchodního, živnostenského rejstříku
 • osvědčení DIČ, DPH
 • podklady pro stanovení srážkové vody
 • kontaktní údaje

Fyzická osoba

 • odhlašovací a přihlašovací protokol
 • předávací protokol mezi kupujícím a prodávajícím
 • doklad vlastnictví ( výpis z KN, kupní sml., nájemní sml. v případě dlouhodobého podnájmu apod.)
 • oznámení o změně v platbách ( zrušení, založení SIPO apod.)
 • nahlašovací povinnost počtu osob při vypouštění odpadních vod z vlastního zdroje
 • kontaktní údaje