Zrušení vodovodní přípojky

VaK provede na základě objednávky od majitele a na jeho náklady fyzické zrušení přípojky – tj. zrušení odbočky v místě napojení na hlavní vodovodní řad. Zákazník zajistí zemní práce.
Rušení přípojky zajišťuje na své náklady vlastník přípojky definovaný dle § 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v plném znění. Zásahy na veřejných sítích spojené s rušením přípojek provádí výhradně provozovatel, a to na náklady vlastníka přípojky. Podmínky odpojení od veřejného vodovodu a zrušení smluvního vztahu odběratel - provozovatel musí být projednány s provozovatelem. Pro zrušení smluvního vztahu se předpokládá odpojení od veřejného řadu, stavební zrušení přípojky, demontáž vodoměru a splnění podmínek provozovatele.