Informace k vodovodním přípojkám

Definice vodovodní přípojky.

pripojka 2

Vodovodní přípojky je dle § 3 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Vlastnictví vodovodní přípojky.

Vlastníkem vodovodní přípojky, popřípadě jejích částí zřízených je podle zákona č. 274/2001 Sb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Další informace

  • Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka a to vždy s vodoměrnou soupravou.
  • Vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod pitné vody nesmí být propojeny s jiným zdrojem vody (odst 1 § 32 vyhlášky č. 268/2009).
  • Vodovodní přípojka, popřípadě část vnitřního vodovodu vedeného v zemi musí být uložena do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí (odst 2 § 32 vyhlášky č. 268/2009).
  • Vodovodní přípojka musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému nasátí znečištěné vody z vnitřního vodovodu (odst 3 § 32 vyhlášky č. 268/2009)
  • Informace o vodovodních přípojkách jsou uvedeny v § 3, zákona 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích.
  • Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od osy potrubí na každou stranu 1,5m dle normy ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky.
  • Vodovodní přípojka se navrhuje dle ČSN 75 5411.