Legislativní povolení kanalizační přípojky

Kanalizační přípojku lze realizovat na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o umístění přípojky (územní souhlas/územní rozhodnutí) a kladného vyjádření VaK Přerov, a.s. k napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu, které je podkladem pro vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Kladné stanovisko podle charakteru připojovaného objektu vydá příslušný technický pracovník po předložení následujících dokladů:

 • Žádost o povolení napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu, s uvedením jména a adresy žadatele, jména a adresy vlastníka napojované nemovitosti, jejího umístění a účelu využití.
 • Projekt kanalizační přípojky zpracovaný oprávněnou a odborně způsobilou osobou  v souladu s platnými legislativními i technickými předpisy. Projekt musí obsahovat
  - technický popis včetně hydrotechnických výpočtů,
  - přehlednou situací,
  - koordinační situaci,
  - podélný profil,
  - vzorové uložení potrubí
  - objekt pro vsakování nebo retenci srážkových vod je-li součástí projektové dokumentace a je podmíněn provozovatel kanalizace
 • Výpis z katastru nemovitostí vztahující se na napojovanou nemovitost ne starší tří měsíců.
 • Snímek katastrální mapy se zákresem napojované stavby nebo pozemku ne starší tří měsíců.