Nejvyšší přípustné míry dováženého znečištění

Obecně platné limity dováženého znečištění pro následující čistírny odpadních vod: