Zrušení kanalizační přípojky

Rušení přípojky zajišťuje na své náklady vlastník přípojky definovaný dle § 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v plném znění. Zásahy na veřejných sítích spojené s rušením přípojek provádí výhradně provozovatel, a to na náklady vlastníka přípojky. Podmínky odpojení od kanalizace pro veřejnou potřebu a zrušení smluvního vztahu odběratel - provozovatel musí být projednány s provozovatelem. Pro zrušení smluvního vztahu se předpokládá odpojení od kanalizace, stavební zrušení přípojky, způsob statického zajištění rušeného potrubí kanalizační přípojky a splnění podmínek provozovatele.