Informace ke kanalizačním přípojkám

Definice kanalizační přípojky.

Kanalizační přípojky je dle § 3 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Vlastnictví kanalizační přípojky.

Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených je podle zákona č. 274/2001 Sb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené kanalizaci, neprokáže-li se opak. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Další informace

Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka a to vždy ukončená šachticí umístěnou na veřejně přístupném pozemku.
Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, případně i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem.
(Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., §2, odst. 7)
Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.
(Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., §3, odst. 7)
Mimo pozemky, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje opravu a údržbu kanalizačních přípojek na své náklady vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci
Je-li kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace oddílná. Vnitřní oddílná kanalizace musí být na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu připojena jednotnou kanalizační přípojkou. (odst. 1 § 33 vyhlášky č. 268/2009).
Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí. (odst. 2 § 33 vyhlášky č. 268/2009).
V záplavovém území 20) a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému vzdutí v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni, a v ostatních územích, kde hrozí nebezpečí zpětného vzdutí odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu při přívalovém dešti, musí být vnitřní kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku, nebo uzávěrem. (odst. 2 § 33 vyhlášky č. 268/2009).
Informace o kanalizačních přípojkách jsou uvedeny v § 3, zákona 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích.
Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit. Pozemní komunikace z tohoto hlediska nepředstavuje překážku.
Kanalizační přípojka se navrhuje dle oborových norem ČSN 75 6101, ČSN EN 1610, ČSN EN 752.