Legislativní povolení vodovodní přípojky.

Vodovodní přípojku lze realizovat na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o umístění přípojky (územní souhlas/územní rozhodnutí) a kladného vyjádření VaK Přerov, a.s. k napojení na veřejný vodovod, které je podkladem pro vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Kladné stanovisko podle charakteru připojovaného objektu vydá příslušný technický pracovník po předložení následujících dokladů:

 • Žádost o povolení napojení na vodovod pro veřejnou potřebu, s uvedením jména a adresy žadatele, jména a adresy vlastníka napojované nemovitosti, jejího umístění a účelu využití, předpokládané roční potřeby vody a výši maximálního odběru v l/s.
 • Projekt vodovodní přípojky zpracovaný oprávněnou a odborně způsobilou osobou  v souladu s platnými legislativními i technickými předpisy. Projekt musí obsahovat
  - technický popis včetně hydrotechnických výpočtů,
  - přehlednou situací,
  - koordinační situaci,
  - podélný profil,
  - kladečské schéma
  - výkres umístění vodoměru.
  - Při požadavku na dodávku požární vody také výpočet jejího množství v případě požáru.
 • Výpis z katastru nemovitostí vztahující se na napojovanou nemovitost ne starší tří měsíců.
 • Snímek katastrální mapy se zákresem napojované stavby nebo pozemku ne starší tří měsíců.