Zasílání aktualit

PřihlášeníPozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Úvod

Projekt „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“ je tvořen 6 ucelenými částmi, které budou realizovány na území města Přerova a v místních částech Dluhonice a Kozlovice.
V samotném městě Přerově bude výstavba probíhat na pravém i levém břehu řeky Bečvy.

Prioritním cílem stavby je zlepšit funkci kanalizace a zvýšit odbourané znečištění z odpadních vod, které je prostřednictvím odlehčovacích komor odváděno při deštích do řeky. Po dokončení stavby budou tyto vody zadrženy v retenčních nádržích a po odeznění deště budou odvedeny k vyčištění v čistírně odpadních vod. Zlepší se rovněž ochrana kanalizace před povodněmi v Bečvě. Stávajících kanalizace v Dluhonicích bude napojena do čerpací stanice odpadních vod a tyto vody budou přečerpávány přes řeku Bečvu do sběrače, přivádějícího odpadní vody na levém břehu na ČOV.

V místní části Kozlovice bude stávajících nevyhovující kanalizace rekonstruována, odpadní vody budou přivedeny do čerpací stanice a výtlačným řádem se přečerpají do kanalizace na okraji města Přerova. Odtud budou dopraveny do ČOV.

Tento projekt byl společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. dlouhodobě připravován a navazuje na generel kanalizace města Přerova, zpracovaný v roce 2004. Územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu sběračů byly vydány v roce 2010, ale tomu přecházelo ještě vypracování studie a posouzení ekologických přínosů stavby.

Investor požádal v 07/2012 o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci 39. výzvy z prostředků Operačního programu Životního prostředí a žádost byla přijata. V průběhu let 2013-2014 probíhaly soutěže na zhotovitele, správce stavby a financující banku.

Soutěžemi podle zák. č. 137/2006 Sb. byl vybrán zhotovitel OHL ŽS, a.s. a Správcem stavby Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Úvěr na financování stavby poskytne Komerční banka, a.s.

ID projektu: 18520328
Zahájení stavby: 11.7.2014
Dokončení stavby: 30.9.2015
Předpokládané celkové náklady stavby cca 400 mil.Kč.

Ve vodohospodářských investičních projektech a zejména těch, které jsou spolufinancovány OPŽP se používá následující terminologie:

Objednatel – Příjemce – Investor – Žadatel
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. je investorem tohoto projektu, tzn. je zodpovědný za technickou, organizační a časovou přípravu a realizaci projektu a v tomto případě je i budoucím provozovatelem nově pořízeného díla. Výraz Příjemce a Žadatel se používá v souvislosti s žádostí o spolufinancování tohoto projektu z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí, pro programové období 2007-2013. Úspěšný žadatel se stává Příjemcem, který je povinen plnit podmínky poskytnutí dotace, nejen po dobu realizace projektu, ale rovněž v období tzv. „udržitelnosti projektu“, což je období 10 let po uvedení dokončeného díla do provozu.

Zhotovitel
Zhotovitelem díla je OHL ŽS, a.s., který byl vybrán veřejnou soutěží dle zákona o veřejných zakázkách. Práce se realizují na základě Smlouvy o dílo, která je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem a která specifikuje rozsah (předmět) díla, čas plnění, cenu za dílo a zejména požadovanou kvalitu prací. Součástí Smlouvy o dílo jsou i sankce za porušení smluvních povinností Zhotovitele. Některé specializované stavební činnosti zajišťují subdodavatelé.

Správce stavby
Správce stavby je odborným poradcem Objednatele, který ho zastupuje ve vztahu ke Zhotoviteli. Správcem stavby se stal na základě veřejné soutěže Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Mezi Správcem stavby a Objednatelem je uzavřena smlouva, ve které jsou přesně specifikovány práva a povinnosti Správce stavby, tak aby nebyla dotčena práva a odpovědnost Objednatele jako Investora projektu. Tým Správce stavby je složen z jednotlivých expertů (stavební, technologický, geologický, BOZP, ekonomický, finanční, právní), kteří mají dlouholetou zkušenost a odbornou praxi a kteří jsou k dispozici podle potřeby a dále stavebních dozorů, kteří zajišťují dohled a kontrolu prováděných prací z hlediska kvality a ceny. Tým expertů byl doplněn o specialisty ze zlínské firmy Centroprojekt Group, a.s.

Projektant
Projektovou dokumentaci stavby a autorský dozor vykonává Pöyry Environment a.s. se sídlem v Brně, která má dlouholeté zkušenosti při projektování vodohospodářských staveb.